Amb projectes europeus com l’Operandum, en el qual participem, demostrem científicament els avantatges de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS)

Treballem amb tecnologies pioneres de múltiples disciplines: hidrologia, ecologia, enginyeria física ambiental, ciència dels contaminants, modelització, etc.
Visiteu el web de l'Operandum

Amb la recerca que fem a l’Urban River Lab (URL) desenvolupem estratègies i millorem les eines per a restaurar i conservar els espais fluvials

Compartim metodologies i experiències per a potenciar la cooperació entre la recerca i la gestió dels espais naturals.
Visiteu el web de l'Urban River Lab

MULTICLIMACT: Nou projecte de recerca europeu

Naturalea participarà durant els propers 4 anys en el projecte europeu MULTICLIMACT, juntament amb 25 entitats de diferents països europeus, amb l’objectiu de crear un context i eines que permetin avaluar la resiliència, la preparació i la capacitat de resposta dels espais construïts o en futur desenvolupament enfront de la situació d’emergència climàtica en la qual ens trobem.

Setembre 2023

A novel integrated design methodology for Nature-Based Solutions and Soil and Water Bioengineering interventions

Una innovadora metodologia de càlcul per a les obres de bioenginyeria del paisatge que s’ha publicat a la revista Sustainability, el seu autor és Guillermo Tardío, president de l’AEIP.

La metodologia recull les diferents fases de la vida de servei de l’obra de bioenginyeria. Des de la fase inicial en què la zona d’intervenció és estabilitzada per les estructures de fusta proposades, fins a la fase final en què la zona és estabilitzada per l’efecte de reforç de la vegetació ja desenvolupada. La metodologia també té en compte els processos de deteriorament de la fusta en les comprovacions d’estabilitat interna i externa de les estructures de fusta a curt, mitjà i llarg termini.
(Document en anglès)

Setembre 2023

Estudi de l’evolució d’entramats: avaluació estructural i de les comunitats vegetals

Estudi que ens ha permès conèixer en profunditat aspectes no estudiats fins al moment com la durabilitat de la fusta o la transformació de la vegetació amb els anys. Quan la fusta perd capacitat estructural (mínim 17,5 anys) la planta ja està prou desenvolupada per substituir la funció estructural de protecció d’un talús. Per altra banda, les espècies vegetals utilitzades han obtingut bons resultats i l’entramat guanya amb riquesa vegetal i naturalització amb el pas del temps.

Aquest treball certifica la viabilitat i idoneïtat de la tècnica de l’entramat i permet ajustar paràmetres per augmentar l’èxit de les futures construccions.

Setembre 2023

The Urban River Lab Reports · Els halòfits contribueixen a reduir la intrusió salina

Resultats de la recerca que hem dut a terme a l’Urban River Lab (URL) amb l’objectiu d’avaluar la capacitat de les plantes halòfites per mitigar els increments de salinitat de l’aigua derivats dels efectes del canvi climàtic (p.ex., intrusió salina, disminució factor de dilució).

En particular, hem avaluat com l’increment de salinitat de l’aigua intersticial influeix en la capacitat de retenció de sodi d’ Atriplex portulacoides i quina és la implicació d’aquesta resposta sobre la salinitat de l’aigua. Hem seleccionat aquest halòfit pel seu gran potencial per a la recuperació i fitorremediació de sòls salins.

Article redactat per l’àrea tècnica de Naturalea i publicat a la revista Sustainability

“Improvement of the Plantation Success in a Crib Wall in a Mediterranean Hydro Meteorological Risks Scenario—Practical Results”.

Resultats pràctics per la millora de l’èxit de la plantació en entramats en un escenari de riscos hidrometeorològics associat al canvi climàtic en el mediterrani.

Sobre l’ús dels fiber rolls (rotllos de fibra de coco d’alta densitat) en els entremats i la millora en el creixement de les plantes, el desenvolupament d’arrels, la colonització de la vegetació nativa i la resistència de l’estructura davant les inundacions.

Veure l’article (en anglès)

25 d’octubre 2021

Naturalea participa en el projecte CERES

El projecte CERES té com a objectiu principal afavorir la connectivitat ecològica en els ecosistemes forestals a diferents escales, afavorint la circulació d’espècies de flora i fauna tant entre rodals, boscos i espais naturals. El projecte treballa tant en els propis entorns forestals millorant la seva qualitat com a reservoris, com en els connectors entre boscos, com per exemple, les zones ripàries.
El projecte CERES proposa compartir metodologies, experiències i bones pràctiques que puguin potenciar la cooperació entre investigadors i gestors dels espais naturals.

Maig de 2021

Naturalea participa en el projecte Life BIORGEST

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la biodiversitat del bosc mediterrani mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores en els instruments de planificació i gestió forestal.
Alhora que també pretén desenvolupar nous mecanismes de finançament i compensació per a la propietat forestal de cara a incentivar l’aplicació d’aquestes mesures de conservació.
D’aquesta manera es pretén fer compatible la millora de la biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la persistència de les masses i alhora també la seva adaptació al canvi climàtic.

Abril de 2021

Naturalea participa en el projecte ECO-REACTORS

Estem participant en el projecte ECO-REACTORS juntament amb la Universitat de Barcelona i el CSIC-CEAB amb el que es pretén avaluar la reactivitat biogeoquímica, la sensibilitat i resistència dels ecosistemes fluvials amb la finalitat de mitigar l’impacte directe dels efluents de les EDAR en rius intermitents o d’escàs cabal.
Dins el marc del projecte hem executat dues intervencions a les EDAR de Caldes de Montbui i de Cànoves per a inundar unes parcel·les de ribera amb aigües de depuradora per tal d’avaluar els efectes de mitigació de la càrrega de l’efluent sobre el tram fluvial receptor mitjançant una descàrrega difusa.

També estem reproduint el mateix escenari en una situació experimental a les instal·lacions del Urban River Lab.

Octubre de 2021

El paper dels halòfits en la retenció de sals en aigües salines · Projecte OPERANDUM

En el marc del projecte europeu OPERANDUM en el que participem, hem realitzat aquest experiment a les instal·lacions del Urban River Lab (URL) amb l’objectiu de determinar la possible influència de les plantes sobre la salinitat.
Naturalea ha col·laborat amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC-CEAB) i la Universitat de Barcelona (UB) per al monitoratge de l’experiment, l’anàlisi dels paràmetres establerts i per fer el modelatge de les dades obtingudes.

Visiteu el web del projecte Operandum a operandum-project.eu.

Maig de 2021

Resultats de l’experiment sobre els efectes dels rolls de fibra de coco d’alta densitat en la disponibilitat d’aigua en plantacions amb estrès hídric

Informe sobre els resultats d’un dels cinc experiments dissenyats per Naturalea en el marc del Projecte OPERANDUM, amb l’objectiu de determinar si els rolls de fibra de coco d’alta densitat (Fiber rolls) influeixen positivament en el desenvolupament de la planta.

La hipòtesi, era el determinar si la fibra de coco afavoreix el creixement de les plantes i assegurar que en èpoques de sequera no actuí com una “esponja” assecant-les. El resultat és que la fibra de coco afavoreix el seu creixement.

Gener de 2021

Restauració demostrativa de talussos utilitzant tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte OPERANDUM

Naturalea ha redactat un projecte demostratiu per a l’estabilització de talussos a la badia de Catterline, Escòcia, dins el marc del projecte europeu OPERANDUM en el que participem.

Juny de 2019

Estudi de la potencialitat de materials utilitzats en bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l’aigua en el projecte HiFreq

En el marc del projecte europeu HiFreq, Naturalea està col·laborant amb la Universitat de Birmingham (UK) en un projecte de recerca que estudia la capacitat potencial d’alguns materials utilitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge per a reduir la concentració de nitrats i fosfats a l’aigua. Actualment estem en la fase de preparació del disseny i del set experimental d’aquest experiment que es durà a terme a l’EcoLab (Environmental Change Outdoor Lab) de la Universitat de Birmingham.

Maig de 2018

Efecte del temps de residència sobre la qualitat d’aigües residuals tractades (Technical Report URL)

Experiment dut a terme a les instal·lacions de l’Urban River Lab URL, el laboratori experimental a l’aire lliure on desenvolupem estratègies i millorem les eines per a restaurar i conservar els espais fluvials.
L’objectiu d’aquest estudi va ser avaluar l’efecte del temps de residència sobre varis paràmetres clau que poden tenir un conseqüències importants sobre la qualitat de l’aigua com són la terbolesa, la biomassa algal a la columna de l’aigua, la concentració d’oxigen i la capacitat de d’eliminació de nutrients del sistema.

Naturalea participa en el projecte Stonewallsforlife en el marc del programa LIFE Adaptació al canvi climàtic

El projecte Stonewallsforlife està en curs i té per objecte demostrar com una antiga tecnologia, els murs de pedra seca, es pot utilitzar eficaçment per millorar la resistència del territori als riscos del canvi climàtic.

Naturalea hi participa en tres fases:

 1. La determinació teòrica i pràctica de la retenció d’aigua en el sòl gràcies a la presència dels murs de pedra en sec, que es farà amb una modelització hidrodinàmica amb 2D amb IBER simulant diferents escenaris de terreny i presència de murs.
 2. Un disseny experimental consistent en situar sensors de temperatura i humitat en murs de pedra en sec i en talussos del mateix àmbit.
 3. La redacció de l’informe: “Guia per a la Resiliència Local mitjançant l’ús dels murs de pedra seca com a eines d’adaptació al canvi climàtic. Stonewallsforlife”.

 

Informe final de les intervencions a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte europeu OPERANDUM en el que participem

Un objectiu clau del projecte de recerca OPERANDUM és mostrar la capacitat de les NBS (Solucions basades en la Natura) per a gestionar els perills hidrometeològics mitjançant la participació de les comunitats locals, les administracions i altres parts interessades en els processos de decisió i implementació (és a dir, codisseny i desplegament conjunt). Aquestes intervencions que Naturalea ha realitzat a Escòcia son un exemple més d’aquesta gestió i col·laboració.

(Informe disponible en anglès)

Més informes i articles

 • Resultats del Projecte Singular
  Hem finalitzat els treballs de recollida de mostres duts a terme en els canals de l’Urban River Lab (URL) i en el marc del Projecte Singular en el que participem. Ja disposem d’uns primers resultats on s’evidencia la capacitat de fitodepuració de les plantes aquàtiques prèviament seleccionades - Veure document PDF
 • Participació en el Projecte Singular i millora dels canals de l’Urban River Lab
  Aquest és un nou projecte en el que Naturalea participa i que consisteix en la selecció de plantes silvestres especialment aquàtiques d’aigua dolça, d’origen local o inexistents al mercat, i la preparació d’un nou disseny experimental per a veure la seva capacitat de fitodepuració - Veure document PDF
 • Restauració demostrativa de talussos utilitzant tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte OPERANDUM
  Naturalea ha redactat un projecte demostratiu per a l’estabilització de talussos a la badia de Catterline, Escòcia, dins el marc del projecte europeu OPERANDUM en el que participem - Veure document PDF
 • Informe final del projecte de recerca HypoTRAIN
  Ha finalitzat aquest projecte europeu de recerca en el qual hem participat i que ens permetrà conèixer millor l’acció de les plantes en la biodegradació dels fàrmacs, cada dia més presents en les aigües residuals - Veure document PDF
 • Informe final del projecte de recerca ECOMED
  Aquest projecte en el que hem participat, ha estat centrat en millorar aspectes de formació, disseny, execució i seguiment de la bioenginyeria del paisatge en l’àmbit mediterrani - Veure document PDF
 • Estudi de l’efecte de la intermitència de la circulació de l’aigua en la conductivitat hidràulica (URL Technical report)
  L’objectiu d’aquest informe és avaluar els efectes de la intermitència en la circulació de l’aigua sobre la colmatació dels canals de l’URL que contenen gabions tubulars tipus Rock Roll i graves amb presència/absència d’helòfits de l’espècie Iris pseudachorus - Veure document PDF
 • Projecte OPERANDUM
  Naturalea participa en un nou projecte de recerca europeu que estarà centrat en reduir els riscos hidrometeorològics de zones rurals d’Europa a través de solucions basades en la naturalesa (nature-based solutions-NBS) - Veure document PDF
 • RESTAURIO · Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes d’abocament de les EDAR (Depuradores d’Aigües Residuals) en rius intermitents
  Projecte pilot de restauració ecològica a la riera de Cànoves (NE Catalunya) per demostrar que la millora de les característiques morfohidràuliques dels hàbitats fluvials receptors té un efecte positiu pel que fa a la capacitat autodepurativa fluvial – Resum: veure document PDF –  Memòria: veure document PDF

 • El projecte ECOMED
  Hem assistit a la tercera reunió de seguiment d’aquest projecte europeu que té l’objectiu de generar un programa teòric i pràctic per al procés d’especialització de la bioenginyeria del paisatge en àmbit mediterrani - Veure document PDF
 • El projecte NANOREM
  Informe de mostreig dels treballs que s’estan desenvolupant a l’Urban River Lab en el marc del projecte NANOREM - Veure document PDF
 • El projecte HiFreq
  Estem estudiant, amb la col·laboració de la Universitat de Birmingham (UK), la capacitat de diferents materials utilitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l’aigua - Veure document PDF
 • Estudi per al tractament d’escorrentius vessats sense tractament en aparcaments a cel obert
  Treballs que s’estan desenvolupant a l’Urban River Lab en el marc del projecte NANOREM, projecte de recerca internacional i multidisciplinari dins la línia de les Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) - Veure document PDF
 • Estudi de la potencialitat de materials utilitzats en bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l’aigua en el projecte HiFreq
  Actualment en la fase de preparació del disseny i del set experimental d’aquest projecte que es durà a terme a l’EcoLab (Environmental Change Outdoor Lab) de la Universitat de Birmingham - Veure document PDF
 • Article publicat a la revista Science of the Total Environment
  Science of the Total Environment STOTEN és una reconeguda revista internacional d’investigació científica sobre el medi ambient i la seva relació amb la humanitat, on s’hi publiquen articles seleccionats originals de recerca. Recentment s’ha publicat un article basat en uns treballs duts a terme a l’Urban River Lab (URL) amb la participació de Naturalea - Veure document PDF
 • Naturalea forma part del projecte Europeu ECOMED “Specialisation Process for the Ecoengineering Sector in the Mediterranean Environment”
  L’objectiu d’aquest projecte és generar un programa teòric i pràctic específic pel sector, essencial per al procés d’especialització de la bioenginyeria del paisatge en àmbit mediterrani  Veure la web del projecte - Veure document PDF
 • Articles de Guillermo Tardío publicats a la Ecological Engineering Journal
  Us mostrem els enllaços a dos articles de Guillermo Tardío (Enginyer de Monts i membre de la junta de l’AEIP) publicats a la Ecological Engineering Journal (revista científica de rellevància en el nostre sector) que serveixen per millorar el disseny i el càlcul d’obres que incloguin l’enfocament de la bioenginyeria del paisatge.

   

  1. “Implementation of eco-engineering design into existing slope stability design practices” – Veure article PDF
  2. “Method for synchronisation of soil and root behaviour for assessment of stability of vegetated slopes” – Veure article PDF

Voleu rebre informació periòdica sobre l'actualitat i feines que portem a terme a Naturalea?
Subscriviu-vos ara al nostre butlletí!


  Consento el tractament de les meves dades. Naturalea tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. Consulti la informació completa d'aquest tractament de dades en la nostra Política de Privadesa i Avís Legal