Solucions Basades en la Naturalesa (NBS)

Una alternativa real per a mitigar els perills hidrometeorològics davant les solucions grises clàssiques.

Les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS) són aquelles accions sobre el territori en espais modificats pels humans destinades a recuperar processos naturals

i que aborden reptes ambientals, socials i econòmics de manera eficaç i adaptativa, alhora que proporcionen beneficis per al benestar humà i la biodiversitat.
Les NBS són una forma d' «eco-innovacions» que específicament promouen la natura com a paper clau en la mitigació i adaptació de la nostra societat davant la Crisi Climàtica.

Cada vegada hi ha més consciència de la necessitat de promoure ciutats sostenibles pel futur i en aquest repte el verd urbà juga un paper essencial,

i a més, pot presentar solucions més eficients i rentables que els enfocaments tècnics més tradicionals en la gestió de les aigües d’escorrentiu, la regulació del vent i la temperatura, el control del soroll o la millora de la qualitat de l’aire, entre d’altres.

Informes publicats

Solucions Basades en la Naturalesa (NBS) com una nova manera intel·ligent de gestionar l’urbanisme i l’enginyeria clàssica

Les solucions Basades en la natura (NBS) són una alternativa real per mitigar els perills hidrometeorològics davant les solucions grises clàssiques. A causa de la pèrdua i la disponibilitat limitada d’espais verds en les àrees metropolitanes, per culpa de la ràpida urbanització en les últimes dècades, hi ha la necessitat de promoure ciutats sostenibles per al futur.

Publicat el 2019

La gestió dels escorrentius urbans en el marc de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS)

Nous criteris per al disseny de la gestió de l’aigua de pluja i els escorrentius en l’espai públic urbà amb solucions basades en la naturalesa (NBS).

A l’informe hi ha molts exemples que demostren que una gestió més eficient de l’aigua és possible, que no són actuacions econòmicament inassumibles o inviables tècnicament, i que només es tracta de tenir voluntat tècnica i política per a canviar els termes amb els quals estem acostumats a tractar l’espai urbà.

Ja hi ha prou bagatge, exemples i professionals per a integrar aquestes tècniques en el dia a dia per a la millora dels sistemes de gestió de l’aigua, i no incorporar-les només com a fet excepcional o innovador.

A les zones urbanes, la gestió de l’aigua acostuma a ser un problema, però en realitat és una oportunitat evident quan la seva gestió està basada en les NBS.

Publicat el 2020