Sensibles a la voluntat de donar un bon servei, amb implicació directa en la qualitat i el medi ambient, que és el propi de les seves activitats, NATURALEA té implantat un sistema integrat per a la gestió de la qualitat i el medi ambient, per ser actius en la millora continua dels serveis que oferim, i amb el compromís permanent amb la protecció i conservació del medi en totes les activitats que desenvolupem.

Per fer-ho realitat, mantenim actualitzat el sistema integrat de gestió, establint com a principis bàsics de la nostra política de qualitat i medi ambient:

⦁ Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint la utilització de recursos naturals, prevenint la contaminació, reciclant i reduint els residus que generem.
⦁ Utilitzar tecnologia específica com la bioenginyeria del paisatge, sempre en consonància amb l’entorn, per aconseguir una correcta conservació i restauració d’espais naturals i naturalitzats, i disminuir la petjada ecològica de la nostra activitat.
⦁ Minimitzar l’ús de maquinària pesada, productes químics o altres procediments que puguin ocasionar impactes directes o indirectes en el medi.
⦁ Disposar d’un equip tècnic preparat per adequar les actuacions i per garantir la màxima qualitat dels nostres treballs. La nostra direcció d’obra garanteix la qualitat i els nivells d’acabat.
⦁ Complir sempre amb tots els requisits legals obligats i altres que la organització subscrigui, buscant sempre la millora contínua dels nostres processos i serveis.
⦁ Proporcionar als nostres treballadors la informació i formació adequada en relació als aspectes ambientals i la gestió dels mateixos, per tal que es puguin implicar en el projecte i complir els objectius de millora.
⦁ Informar i sensibilitzar als nostres clients, proveïdors i subcontractistes del treball que s’està fent i implicar-los en la millora del comportament ambiental.
⦁ Contractar el consum elèctric amb garanties que prové d’energies netes i promoure les energies renovables.
⦁ Treballar en la recerca i el desenvolupament per trobar noves tècniques que millorin el medi ambient.
⦁ Treballar per a la no discriminació per a raons de gènere, ètnia, religió, orientació sexual, o discapacitat.
⦁ Formar part de l’economia del Be Comú i procurar per l’Economia Circular.

Aquesta política de qualitat i medi ambient és el marc de referència per establir i revisar els objectius i fites de millora contínua i amb ella, NATURALEA, vol contribuir a la protecció i millora del medi ambient per a que la societat actual i les generacions futures en puguin gaudir.

Naturalea té implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) segons la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS 1221/2009.