A Naturalea, sensibles a la voluntat de fer un bon servei i amb una implicació directa en la qualitat del medi ambient, hem decidit implantar un sistema integrat per a la gestió de la qualitat i el medi ambient, apostant així per seguir actius en la millora de la qualitat dels serveis que oferim, i amb compromís permanent amb la protecció i conservació del medi en totes les activitats que desenvolupem.

Perquè tot això esdevingui una realitat, mantenim actualitzat el sistema integrat de gestió, establint com a principis bàsics de la nostra política de qualitat i medi ambient:

  • Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals, prevenint la contaminació, i reciclant i reduint els residus que generem.
  • Utilitzar tecnologia específica com la bioenginyeria, sempre en consonància amb l’entorn, per aconseguir una correcta conservació i restauració d’espais naturals i naturalitzats, i disminuir la petjada ecològica de la nostra activitat.
  • Minimitzar l’ús de maquinària pesant, productes químics o altres procediments que puguin ocasionar impactes directes o indirectes en el medi.
  • Disposar d’un equip tècnic preparat per adequar les actuacions i per garantir la màxima qualitat dels nostres treballs. La nostra direcció d’obra garanteix la qualitat i els nivells d’acabat.
  • Complir sempre amb tots els requisits legals i altres que l’organització subscrigui, buscant sempre la millora contínua dels nostres processos i serveis.
  • Proporcionar als nostres treballadors la informació i formació adequada amb relació als aspectes ambientals i la gestió d’aquests, per tal que es puguin implicar en el projecte i complir els objectius de millora.
  • Informar i sensibilitzar als nostres clients, proveïdors i subcontractistes del treball que s’està fent i implicar-los en la millora del comportament ambiental.
  • Contractar el consum elèctric a l’empresa que ens garanteix que genera tanta energia alternativa com els seus clients consumeixen.
  • L’empresa decideix a partir del mes de març del 2013 formar part de l’economia del Bé Comú.
  • Naturalea treballa en la recerca i el desenvolupament per trobar noves tècniques que millorin el medi ambient.

Aquesta política de qualitat i medi ambient és el marc de referència per a establir i revisar els objectius i fites de millora contínua i amb ella, Naturalea vol contribuir a la protecció i millora del medi ambient per tal que la societat actual i les generacions futures en puguin gaudir.

A Naturalea tenim implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) segons la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS 1221/2009.